Патенис

1. 2.3-диметил-1-бутенби 2.3-дметил-2-бутен тасралтгүй үйлдвэрлэх.

2. n-бутил гидрокси ацетатын катализийн нийлэгжилт

3. Карбоксиметил гидроксикилил гуаргум нунтагыг нэг алхам эфирээр бэлтгэх

4. Камфенийг альфа пининээр бэлтгэх

5. Бага зуурамтгай чанар бүхий катионик гуарын нунтаг бэлтгэх

6. Камфенийг альфа пининээр бэлтгэх

7. Метилметракрилат ба метанолын хольцоос метанол гаргаж авах арга

8. Бутадиенийг циклжуулах замаар 1. 5-циклотадиади бэлтгэх

9. Глицидил бэлтгэх арга

10. Бутадиен ба 2-этегексил акрилатаар 3-циклохексен-1-карбоксилын хүчил 2-этегексиистерийг бэлтгэх арга